Klachten regelen

Vertrouwenspersonen

Op iedere school is ten minste één interne vertrouwenspersoon aanwezig ten behoeve van leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. U vindt de contactgegevens in de schoolgids.

Leerlingen en/of ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht in geval van machtsmisbruik of een vermoeden daarvan. We bespreken vervolgens welke stappen ondernomen kunnen worden, inclusief een eventuele doorverwijzing naar een externe vertrouwenspersoon of hulpinstantie.

Stichting SKOPOS heeft drie externe vertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor alle scholen binnen de stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar deze vertrouwenspersonen worden doorverwezen, maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

Voor alle klachten met uitzondering van die op het gebied van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik kunt u terecht bij:De heer P. Creemers, 073-5493547
Mevrouw K. Geurts, 06-54975011
Mevrouw W. Vervoort, 06-15309738
Zowel de interne als externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie mag worden verstrekt.
 

 Samenwerking met GGD

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en andere vormen van (machts)misbruik is SKOPOS aangesloten bij de GGD Hart voor Brabant in 's Hertogenbosch.

We adviseren om ook in zo'n geval eerst contact te zoeken met de interne contactpersoon van de school. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om de GGD Hart voor Brabant rechtstreeks te benaderen via 088-3687000 of contact@ggdhvb.nl. 
 Klachten
Bent u ontevreden over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groep binnen SKOPOS? Wij staan altijd open voor feedback en doen er alles aan om tot een goede oplossing te komen.

Neemt u allereerst contact op met de direct betrokkene(n) of de directeur van de betreffende school.

Verloopt dit niet naar tevredenheid, dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van SKOPOS via info@skoposschijndel.nl.

Komen we er niet uit, dan treedt een speciale procedure in werking. Alle scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Stichting Onderwijsgeschillen
Gebouw Woudstede,
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

(via https://skoposschijndel.nl/ouders/vertrouwenspersonen-en-klachtenregeling/ )