Kwaliteit

Op Basisschool 't Kwekkeveld werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Medewerkers zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken, maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.  
Tevens komen leerkrachten twee keer per week bij elkaar. Dit noemen we verbetertijd. Tijdens
deze tijd werken leerkrachten samen, in kleine groepjes en onder begeleiding van deskundigen, aan steengoede lessen op het gebied van begrijpend lezen en rekenen. 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen
Om de 4 jaar houdt SKOPOS  een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen.
De laatste peiling is in 2017 geweest.
Enkele feiten over de Oudertevredenheidspeiling:
 • Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 126 van de 255 ouders deelgenomen. Deze 126 ouders/respondenten hebben de peiling voor 174 leerlingen ingevuld.
 • Responspercentage 49%
 • Gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Landelijk is dit een 7,6.
 • 94% van de ouders is tevreden over de vorderingen van hun kind.
 • 98% van de ouders voelt zich thuis op de school.
 • 95% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.
 • 89% van de ouders is tevreden over de rust en orde in de klas.
 Top 3 tevredenheid ouders:
 1. Contact met de leerkracht
 2. Omgang leerkracht met kinderen
 3. Inzet en motivatie leerkracht
 Top 3 ontevredenheid:
 1. Veiligheid op weg naar school
 2. Middagpauze
 3. Veiligheid op het plein
Enkele feiten over de Leerlingtevredenheidspeiling:
 • Gemiddeld rapportcijfer van 8,4. Landelijk is dit een 8,1.
 • Veel leerlingen geven aan het goed naar hun zin te hebben in de groep.
 • 67% vindt het leuk om naar school te gaan, 8% van de leerlingen vindt het niet leuk om naar school te gaan.
 • 88% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan uitleggen.
 • Het tevredenheidscijfer voor contact met de leerkracht is een 9,2, dat is 0,4 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
 • Voor 88% zijn de regels goed duidelijk
 • 67% van de kinderen vindt dat hij/zij goed kan werken aan eigen taken en opdrachten.
 • 40% durft vaak in de klas te zeggen wat hij/zij vindt, 51% durft dit soms.
 • 3% van de leerlingen geeft aan vaak gepest te worden, 9% wordt soms gepest.
 Top 3 tevredenheid leerlingen:
 1. Niet bedreigd door andere kinderen
 2. Veiligheid in de klas
 3. Veiligheid op het schoolplein            
 Top 3 ontevredenheid leerlingen:
 1. Waardering lezen
 2. Overblijven
 3. Bespreken van antwoorden op toetsen
 
Toetsresultaten

Natuurlijk zijn de toetsresultaten van de kinderen belangrijk. Het zijn meetmomenten in een schooljaar. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zorgen dat het onderwijs kan worden afgestemd op uw kind. Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: juist het welbevinden van de kinderen is belangrijk. Met plezier naar school gaan, plezier hebben in leren zorgt dat een kind kan presteren op zijn of haar eigen niveau.

Sinds een aantal jaren (2018) maken de leerlingen uit groep 8 de eindtoets DIA. Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

Welke score is behaald? 361
Landelijk gemiddelde is 360
We zitten boven het landelijk gemiddelde.
De ondergrens is bij ons 355,4 (42 gewogen kinderen op 1-10-2017)
 

Uitstroom

Alle kinderen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de leerhouding van een kind, de mate van zelfstandigheid en de leerresultaten van het kind in de jaren op onze school. Het advies wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.


We zetten op school in op opbrengstgericht werken. Dat houdt onder andere in dat we trendanalyses maken van de toetsresultaten van de groepen. Daarmee kijken we verder dan alleen naar de getallen. We zien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We betrekken de kinderen nog meer bij hun eigen onderwijsproces.


Kwaliteitsverbeteringen dit schooljaar
Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken: 
 • steengoede lessen op het gebied van begrijpend lezen en rekenen
 • pedagogische huisstijl
 • zicht op ontwikkeling

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.