Onderwijs

In de loop van het schooljaar 2018-2019 zullen er zo’n 400 kinderen een plaats hebben gevonden op onze 'wijk'school. De meeste kinderen komen uit de directe omgeving.  Het onderwijs op 't Kwekkeveld wordt in principe georganiseerd in jaargroepen. In de praktijk is dit echter nooit voor alle groepen mogelijk. In een jaargroep bevinden zich regelmatig meer kinderen dan wenselijk in een klas. Daarom vindt u op onze school ook combinatiegroepen. We gebruiken een criteria lijst om groepen zo evenredig mogelijk in te delen.
in de kleutergroepen vindt u altijd groepen met kinderen uit het eerste en tweede leerjaar. Leerkrachten zijn prima in staat om in deze groepen les te geven. Uitgangspunt is dat we kinderen zoveel mogelijk naar behoefte lesgeven.

Onder het dak van E.B.C. Noord hebben we de verschillende bewoners: Baissschool 't Kwekkeveld, Basisschool De Vossenberg en Kinderopvang De PLU.
We werken nauw samen met de collega school De Vossenberg. We hebben een gezamenlijke visie op onderwijs. Binnen het E.B.C. proberen we middels modulair onderwijs dat te bieden wat kinderen nodig hebben. U kunt daar bijvoorbeeld denken aan een Taalgroep of een Kangoeroegroep.
We organiseren zowel gezamenlijke als aparte activiteiten. Zo vieren we Sint, Kerst en de Koningsspelen samen. De kinderen van beide scholen ontmoeten elkaar dagelijks op de speelplaats. Daarnaast werken we samen met de  Kinderopvang De PLU. Er vindt overleg plaats over het programma en er wordt veel aandacht besteed aan een “warme overdracht”.


Modulair Onderwijs:
We denken met verschillende modules op allerlei gebied datgene te bieden wat kinderen nodig hebben. We zijn dit schooljaar gestart met een taalgroep en een kangoeroegroep. Dit zal nog verder uitgebreid worden in de toekomst
Wat houdt dat in?

Taalgroep de taalrots:
In de taalroets zitten voornamelijk kinderen die problemen hebben met de Nederlandse taal. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
We proberen de kinderen met name de woordenschat uit te bereiden, zodat ze het onderwijs beter kunnen volgen. 
De taalrots wordt ondersteund door een logopediste en bestaat meestal uit meerdere kinderen. De samenstelling wisselt gedurende het jaar. 

Kangoeroegroep:
De bijeenkomsten van de Kangoeroe groep kennen een vaste structuur.  Gestart wordt wekelijks in de kring waar opdrachten centraal staan met als doelen leren leren, leren leven, leren denken. Hierbij zal aandacht zijn voor sociaal-emotionele vraagstukken en de mindset van de kinderen, maar ook filosofie en debatteren over actuele thema’s kunnen aanbod komen in de kring. Leren leren, leren leven en leren denken zijn brede, lange termijn doelen. Het zijn streefdoelen die niet tijdens iedere Kangoeroe bijeenkomst gehaald kunnen worden. Wel levert het kringgesprek (en daarmee iedere bijeenkomst) een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van leren leren, leren leven en leren denken bij ieder kind. In de tweede helft van het schooljaar, na het proeftraject, gaan leerlingen onder begeleiding van de Kangoeroe leerkracht een portfolio bijhouden. Het portfolio is passend bij leren leren. 
Voor wie is deze groep?
Deze groep is voor kinderen die in hun leerbehoeften net iets meer nodig hebben, op allerlei vlak. Samen met leerkrachten en ouders kijken we  welke kinderen daar,  in wisselende samenstelling, deel mogen nemen.